Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka komunalna

Gospodarka odpadami

Gmina Woźniki zgodnie z wymogiem ustawowym, od 1 lipca 2013 r. przejęła obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi tylko w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych.

Właściciele posesji niezamieszkałych, np. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, szkoły, kościoły itp. funkcjonują na starych zasadach- we własnym zakresie zobowiązani są do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z wybraną przez siebie firmą wpisaną do prowadzonego przez Burmistrza rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w tym zakresie na terenie Gminy Woźniki.

Metoda naliczania opłaty w Gminie Woźniki- od ilości mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości.

Częstotliwość, termin i sposób płatności- co kwartał, za kwartał, w którym odebrano odpady. Terminy: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada danego roku, przelewem bądź w kasie Urzędu.

Poprzez wprowadzenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu informatycznego, każdej nieruchomości/lokalowi został przyporządkowany indywidualny numer karty oraz indywidualny numer konta, na które należy uiszczać przedmiotową opłatę.

Stawka opłaty od 1 stycznia 2024 r.:

Stawka za odpady zbierane selektywnie wynosi 34 zł od osoby/ miesiąc.

W przypadku kompostowania odpadów ulegających biodegradacji uchwalono (wymagane obecnie ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zwolnienie z części opłaty, wynoszące 0,5 zł od osoby/miesiąc.

Stawka "karna" za nieprzestrzeganie obowiązku segregowania odpadów wynosi 68 zł od osoby/miesiąc.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 180 zł