Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Profilaktyka uzależnień

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024

Celem konkursu  jest przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności u dzieci i młodzieży, prowadzenie działalności profilaktycznej,  promowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1.  Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
1)    Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów  alkoholowych, przeciwdziałania  narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, promocja zdrowia;
2)    Wspieranie działań grup samopomocowych, instytucji i stowarzyszeń, fundacji oraz klubów abstynenta skierowanych do mieszkańców Gminy Woźniki
3)    Propagowanie abstynenckich obyczajów, organizowanie imprez i wyjazdów terapeutyczno-integracyjnych, zajęć profilaktycznych, programów terapeutycznych, tematycznych spektakli teatralnych, konkursów, widowisk, pokazów, koncertów
2. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
1)    Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia
2)    Organizacja stacjonarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji/ferii realizującego program profilaktyki uzależnień (programy sportowe, artystyczne, wycieczki wyłącznie jako uzupełnienie zajęć)
3)    Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież bez alkoholu i narkotyków, organizowanie  zajęć  profilaktycznych  (spektakli  teatralnych,  warsztatów, zajęć  sportowych, turniejów,  promujących  wolny od uzależnień styl życia);

Zadanie będzie oceniane pod kątem zgodności z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Woźniki na rok 2024, Rozdział IV "Zadania oraz sposób ich realizacji" ust. 3 pkt 1-2, ust. 4 pkt 1, 2 i 7.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające statutowo w dziedzinach objętych konkursem.

TERMINY SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 25 stycznia - 15 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
2. Termin składania podpisanych ofert: 25 stycznia - 19 lutego 2024 roku (do godz. 17:00).

INNE INFORMACJE O KONKURSIE

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 46 000 zł.

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony

Pliki do pobrania:

Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Zarządzenie OR.120.11.2024
Format: pdf, 262.5 kB