Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Seniorzy i osoby niepełnosprawne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych w 2024 roku

Celem konkursu jest integracja społeczna osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, organizacja przedsięwzięć o charakterze międzypokoleniowym, integracyjnym, niwelowanie barier dostępności.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
1) Organizowanie otwartych wydarzeń i zajęć kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla seniorów,
2) Organizowanie wykładów, wyjazdów, warsztatów i innych zajęć wspierających aktywność seniorów w ramach klubów seniora i uniwersytetów trzeciego wieku,
3) Działania pomocowe i poprawiające dostępność do świadczeń dla osób starszych.

2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
1) Przedsięwzięcia i wydarzenia dla i na rzecz osób niepełnosprawnych, 
2) Kampanie na rzecz włączenia społecznego i przełamywania barier,
3) Działania pomocowe i poprawiające dostępność do usług społecznych dla osób niepełnosprawnych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające statutowo w dziedzinach objętych konkursem.

 TERMINY SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 25 stycznia - 15 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
2. Termin składania podpisanych ofert: 25 stycznia - 19 lutego 2024 roku (do godz. 17:00).

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 50 000 zł.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania:

Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Zarządzenie OR.120.17.2024
Format: pdf, 246.07 kB