Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Społeczności lokalne

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Woźniki w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2024 roku

Celem zadania jest zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Woźniki, umacnianie poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę, promocja wolontariatu, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych, integracja społeczności lokalnej wokół wspólnych celów i przedsięwzięć.

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO

1)    Organizacja przedsięwzięć o charakterze lokalnym, integrujących mieszkańców, w tym festynów, dożynek sołeckich, zabaw wiejskich, imprez rekreacyjnych i tematycznych itp. (w przypadku, gdy przedsięwzięcie zostało uwzględnione w funduszu sołeckim, oferta powinna precyzyjnie określać zakres udziału oferenta w organizacji wydarzenia),
2)    Udzielanie przez oferenta pomocy organizacyjnej i merytorycznej dla nieformalnych akcji i inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej,
3)    Wspieranie oddolnych inicjatyw, promocja i wspieranie wolontariatu,
4)    Organizacja przedsięwzięć o charakterze integracyjnym z komponentem przekazywania i wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  działające statutowo w dziedzinie objętej konkursem.

TERMINY SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 25 stycznia – 20 lutego 2024 roku (do godz. 23:55).
2. Termin składania podpisanych ofert: 25 stycznia – 23 lutego 2024 roku (do godz. 14:00).

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KONKURSU

W konkursie jeden podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty.

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 30 000 zł.

Maksymalna kwota dotacji na 1 zadanie nie może przekroczyć 2 500 zł

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony.

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięie konkursu Społeczności lokalne
Format: pdf, 685.38 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 236.05 kB
Ogłoszenie o konkursie Społeczności lokalne
Format: pdf, 509.85 kB
Zarzadzenie OR.120.18.2024
Format: pdf, 252.45 kB