Gmina Woźniki
Powróć do: Konkursy ofert 2024

Sport Klub (piłka nożna)

Aktualizacja w dniu 25.01.2024 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Woźniki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce nożnej" w 2024 roku

Celem konkursu jest organizacja aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Woźniki, tworzenie i poprawa warunków szkolenia sportowego w klubach sportowych 

RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO
Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwa w zorganizowanej rywalizacji sportowej w piłce nożnej, w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez:
1)    Rozwój i zorganizowane szkolenie piłkarskie zawodników i zawodniczek we wszystkich kategoriach wiekowych;
2)    Pozyskiwanie dzieci i młodzieży do dalszego ukierunkowanego szkolenia sportowego;
3)    Uczestnictwo drużyn w całorocznym / sezonowym systemie współzawodnictwa sportowego organizowanym przez polskie związki sportowe, w zawodach, turniejach;
4)    Utrzymanie i przygotowanie gminnej bazy sportowej wykorzystywanej do treningów i rozgrywek.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające statutowo w dziedzinie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Termin składania ofert w generatorze ofert eNGO: 23 stycznia – 15 lutego 2024 roku (do godz. 23:55)
Termin składania podpisanych ofert w wersji papierowej: do dnia 16 lutego 2024 roku (do godz. 14:00)

INNE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU

Wymagane do określenia rezultaty:
1)    liczba i kategorie drużyn
2)    liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek w Śląskim Związku Piłki Nożnej
3)    liczba zawodników/-czek z podziałem na drużyny
4)    liczba jednostek treningowych w tygodniu (1 jednostka = 1 trening, długość treningu dla każdej kategorii wiekowej należy opisać w części "Plan i harmonogram działań na 2024 rok lub w Informacjach dodatkowych)
5)    liczba trenerów/trenerek z aktualnymi uprawnieniami PZPN/UEFA zaangażowanych do projektu
6)    utrzymywane zaplecze treningowe (jeśli dotyczy)

Wymagane załączniki:
- lista trenerów z podaniem uprawnień
- lista zawodników z podziałem na kategorie wiekowe, oferenci zgłaszający drużyny do rozgrywek ŚZPN na podstawie systemu Extranet (stan na dzień złożenia oferty)
- w przypadku podmiotów utrzymujących bazę sportową - kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu lub terenu (umowa użyczenia, najmu itp.) 

Termin realizacji zadania: od daty ogłoszenia konkursu do 30 czerwca 2024 roku

Na realizację zadań wyłonionych w konkursie Burmistrz Woźnik przeznacza kwotę 150 000 zł.

Regulamin konkursu zawiera ogłoszenie konkursowe do pobrania na dole strony

Pliki do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu Sport Klub
Format: pdf, 436 kB
Skład komisji konkursowej - zarządzenie
Format: pdf, 218.95 kB
Ogłoszenie o konkursie Sport Klub zmiana
Format: pdf, 506.46 kB
Zarządzenie OR.120.8.2024
Format: pdf, 334.66 kB