Gmina Woźniki

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2023 rok

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez Gminę Woźniki wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie i publikacja sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi do 31 maja roku następnego jest obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego. Załączone sprawozdanie podlega ocenie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Woźniki, do końca września 2024 r.