Gmina Woźniki

Nabór przedstawicieli/-ek organizacji do komisji konkursowych

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Burmistrz Woźnik ogłasza nabór przedstawicieli/-ek organizacji pozarządowych do komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2024 w następujących zakresach przedmiotowych:

  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Sport Klub (piłka nożna)
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Sportowa Gmina
  • Ratownictwo i ochrona ludności
  • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  • Turystyka i krajoznawstwo
  • Zadania z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 (działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym)

Zgodnie z ustawą, zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów. W skład każdej komisji konkursowej oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Woźnikach, wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy. W danej komisji nie może jednak znaleźć się przedstawiciel organizacji, która bierze udział w konkursie ocenianym przez tę komisję. Osoba wskazana przez organizację pozarządową i wyznaczona do pracy w komisji, przed rozpoczęciem jej prac, podpisuje oświadczenie, iż m.in. nie jest oferentem ani nie pozostaje z nim w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Każdy członek/członkini komisji ma za zadanie zapoznać się ofertami złożonymi w danym konkursie i dokonać ich oceny punktowej za pośrednictwem portalu eNGO. Kolejnym etapem jest posiedzenie komisji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach (w godzinach pracy magistratu), na którym dokonuje się porównania ocen cząstkowych, wyboru ofert i określenia wysokości dotacji, które to informacje są następnie przedkładane Burmistrzowi Woźnik w formie opinii komisji.

Zgłoszenia do udziału w komisji można składać na formularzu (do pobrania na dole strony) do dnia 9 lutego 2024 roku, godz. 14:00, na adres: Urząd Miejski w Woźnikach, Rynek 11, 42-289 Woźniki bądź drogą elektroniczną na adres: ngo@wozniki.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursu (podać nazwę konkursu) ...................".

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Zarządzenia Burmistrza Woźnik dotyczące powołania komisji konkursowych zostanie zamieszczone na stronach internetowych: www.wozniki.pl, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszenia do edycji
Format: docx, 89.9 kB
Formularz zgłoszenia do wydruku
Format: pdf, 165.94 kB
Klauzula informacyjna
Format: pdf, 185.09 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności