Gmina Woźniki

Zaproszenie do składania ofert - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Woźnikach zaprasza  do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa zlecenia.

Okres obowiązywania umowy: 20 maj – 31 grudzień  2024  r.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (1 osoba dorosła) w dni robocze  (w wymiarze 15 godzin miesięcznie), z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych.

 Ogólny zakres wykonywania czynności : 

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności , leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

 Niezbędne wymagania: 

1.      Zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r., poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943) specjalistyczne usługi powinny być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 

2.      Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek: 

1) szpitalu psychiatrycznym; 

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 

3) placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym; 

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 

5) zakładzie rehabilitacji; 

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5 , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.      Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 

- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 

- kształtowanie nawyków celowej aktywności; 

- prowadzenie treningu zachowań społecznych.

4.      Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie ww. usług specjalistycznych. 

Wymagania dodatkowe: 

dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta. 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), list motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 

2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie. 

3. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane. Oświadczenie osoby, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby naboru własnoręcznie podpisane: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)” 

 Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      wymagane dokumenty należy składać w siedzibie MGOPS: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, ul. Rynek 6, w pokoju nr 4, w terminie do dnia: 17 maja 2024 roku do godziny 1200,

dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „ Specjalistyczne usługi opiekuńcze ”, dokumenty, które wpłyną do MGOPS po wyżej wykazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 34 361 01 81.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1.docx
Format: docx, 13 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności