Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Deklaracje "śmieciowe"

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Woźnikach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania na dole strony).

Za właściciela w tym przypadku uznajemy także współwłaścicieli, użytkowników, najemców, dzierżawców, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości - osobą zobowiązaną do złożenia deklaracji jest "przedstawiciel danej nieruchomości".

Jeśli nieruchomość jest zamieszkała przez kilku współwłaścicieli - deklarację składa jeden z nich. W przypadku budynków wielorodzinnych, gdzie ustanowiono zarządcę bądź gdzie jest wspólnota mieszkaniowa - deklarację składa zarządca lub ta wspólnota - w imieniu wszystkich lokatorów.

 

Na podstawie danych z deklaracji Gmina Woźniki dostarczy kubeł o określonej pojemności na odpady zmieszane i worki na odpady segregowane.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Woźniki ustala pojemności pojemników, w jakie należy wyposażyć nieruchomość - w zależności od liczby osób zamieszkujących (niekoniecznie zameldowanych) daną nieruchomość. Przedstawia się to następująco:

- od 1 do 2 osób: kubeł 120 l,

- od 3 do 5 osób: kubeł 240 l,

- od 6 do 10 osób: kubeł 360 l,

- powyżej 10 osób: kubeł 1100 l.

 

Deklaracje należy składać w następujących terminach:

- w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na terenie nieruchomości pierwszego mieszkańca,

- do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu,  w którym nastąpiła zmiana liczby osób ujętych w deklaracji.

 

WAŻNE:
Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu przedmiotowej opłaty za okres wsteczny. Wyjątkiem jest śmierć domownika - wówczas deklarację zmniejszającą wysokość opłaty należy złożyć w ciągu 6 miesięcy od tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto wbrew obowiązkowi nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- podlega karze grzywy. Zastosowanie mają w tym przypadku przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Do pobrania:

Deklaracja dla posesji zamieszkałych

Deklaracja dla posesji letniskowych/rekreacyjno-wypoczynkowych