Gmina Woźniki

Dobudowa Sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

"Zmniejszenie nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich - dobudowa Sali przedszkolnej z zapleczem w przedszkolu w Woźnikach i zwiększenie ilości miejsc"

Oś priorytetowa: XII - Infrastruktura edukacyjna

Działanie: 12.1 - Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Poddziałanie: 12.1.1. - Infrastruktura wychowania przedszkolnego

Powiat: Lubliniecki

Gmina: Woźniki

Całkowity koszt projektu: 2 013 326,30

62,66% dofinansowania

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego przedszkola o trzy sale w tym jedną dla oddziału integracyjnego, salę gimnastyczną oraz pomieszczeń do prowadzenia zajęć specjalistycznych (logopedia, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia z psychologiem).

W ramach projektu planuje się:

- rozbudowę przedszkola o dwie dodatkowe sale zajęć dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowymi pomieszczeniami: administracyjne i gabinety niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola

- dobudowa dwóch kondygnacji z wykorzystaniem istniejącego spadku terenu (półpoziomy)

- poziom - 1,50 m - dodatkowe dwie sale zajęć dla dzieci ze wspólnym zapleczem sanitarnym i bezpośrednimi wyjściami na zewnątrz + wc zewnętrzne dla placu zabaw

- poziom  + 1,80 m- zespół administracyjny: gabinet dyrektora, sekretariat, pok. opiekunów, gabinet logopedyczny i pielęgniarki oraz toaleta dla personelu

- prace remontowe

- zmiany w zagospodarowaniu terenu

- zakup wyposażenia

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl