Gmina Woźniki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Posesje letniskowe lub wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rada Miejska w Woźnikach podjęła stosowne uchwały obejmujące od 1 lipca 2016 r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi posesje letniskowe oraz posesje wykorzystywane dla celów rekreacyjno-wypoczynkowych, wykorzystywanych przez część roku. Właściciele takich nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji, której formularz można pobrać poniżej. Na podstawie deklaracji otrzymają na posesję kosz na odpady zmieszane oraz worki do segregacji.

Opłata za gospodarowanie odpadami w tym przypadku stanowi, zgodnie z ustawą, ryczałt roczny i płatna jest jednorazowo za cały rok do dnia 30 września. W 2021 roku opłata wynosi: * 165,00 zł/posesję letniskową w przypadku wywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, * 330,00 zł/posesję letniskową w przypadku braku wywiązywania się z powyższego obowiązku (jest to stawka "karna" naliczana przez Burmistrza w drodze decyzji, w przypadku niesegregowania odpadów).

Pliki do pobrania:

Deklaracja dla posesji letniskowych