Gmina Woźniki

Budowa infrastruktury informatycznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

"Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej"

Priorytet: II - Społeczeństwo Informacyjne

Działanie: 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych

Powiat: Lubliniecki

Gmina: Woźniki (Lider Projektu) 

Całkowity koszt projektu: 1 959 523,73

Kwota wnioskowana: 1 366 160,08

85% dofinansowania

Projekt realizowany w porozumieniu gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki.

Kwota dofinansowania dla gminy Woźniki: 212 274,56

Niniejszy projekt ma na celu rozbudowę infrastruktury informatycznej, która ma służyć wzrostowi dostępności elektronicznych usług publicznych w gminach ziemi lublinieckiej dla mieszkańców i turystów, przedsiębiorców, inwestorów oraz innych podmiotów. Projekt ten będzie polegać na modernizacji infrastruktury informatycznej poszczególnych urzędów gmin i miast, które wnioskują o dotację jako porozumienie pod przewodnictwem lidera. W szczególności inwestycja będzie obejmować dostosowanie sieci i urządzeń sieciowych do funkcjonowania e-Urzędu, doposażenie urzędów w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-podpisu, a także rozwój funkcjonalności stron internetowych niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.

Projekt "Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej" jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego RPO WSL 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stroniewww.rpo.silesia-region.pl