Gmina Woźniki

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 Operacja pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Ligoty Woźnickiej

Cel operacji: Poprawa warunków społeczno-gospodarczych poprzez wyposażenie miejscowości w system kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie przykanalików.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach operacji przewidziano budowę:

sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,4km w tym 5,55 kanalizacji grawitacyjnej i 2,85 km kanalizacji tłocznej

150 przyłączy kanalizacyjnych

1 przepompowni ścieków

Typ operacji: gospodarka wodno-ściekowa