Gmina Woźniki

Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza

Gmina Woźniki otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki – Lubsza” Oś priorytetowa: VI – Transport, Działanie: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne

Planowany całkowity koszt projektu: 4 596 248,01 zł

Kwota dofinansowania: 4 042 827,48 zł

w tym:

środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 119 874,31 zł

środki budżetu państwa: 922 953,17 zł

Przedmiot projektu: przebudowa drogi powiatowej nr 2336S, na odcinku pomiędzy Woźnikami, a Lubszą. W ramach inwestycji przewidziano wymianę nawierzchni drogi z poszerzeniem szerokości jezdni do 6 m, budowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, budowę zjazdów na posesje oraz zjazdów na pola, remont istniejących rowów, utwardzenie poboczy, budowę przepustów pod zjazdami.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl