Gmina Woźniki

RAZEM Z NAMI - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej

loga_ue

Gmina Woźniki - Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach realizuje projekt partnerski współfinansowany z Funduszy Europejskich "RAZEM Z NAMI - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.7 Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Okres realizacji projektu trwa od 1 sierpnia 2022 r. do 15 października 2023 r.

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci, poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej.

Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Partner projektu: Gmina Woźniki

Dofinansowanie projektu z UE: 13.519.074,76 zł, w tym dla Partnera: 197.688,00 zł