Gmina Woźniki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - nabór wniosków

znaki_strona_www_małe 
Gmina Woźniki pozyskała środki w wysokości 194 015,25 zł z Funduszu Solidarnościowego, przyznane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i rozpoczyna nabór uczestników.

Dzięki pozyskanym funduszom osoby z niepełnosprawnością uzyskają  wsparcia asystenta osobistego w codziennym funkcjonowaniu.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych; korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Program adresowany jest do mieszkańców Gminy Woźniki: osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nabór do Programu prowadzi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach. Z pomocy może skorzystać 10 osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w stopniu znacznym. Trwa także rekrutacja osób, które będą świadczyć usługi asystencji. 

Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym.

Więcej na temat programu - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023" - kliknij

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1)        posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2)        posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3)        wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami. 

Korzystanie z usług Asystentów osobistych jest bezpłatne.

dofinansowanie2