Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
pochmurno
13°C

Rekrutacja do CIS

 

Trwa rekrutacja kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej w Woźnikach.

Instytucja powstała w ramach projektu „Droga do niezależności i aktywności poprzez CIS Woźniki”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej: IX. Włączenie Społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany od 1.12.2020 r. do 30.04.2023 r. i zakłada aktywizację społeczno-zawodową 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu lublinieckiego poprzez utworzenie i prowadzenie przez Gminę Woźniki Centrum Integracji Społecznej.

Biuro CIS znajduje się w Woźnikach przy ul. Koziegłowskiej 2  (czynne od poniedziału do piątku w godzinach 08.00-14.00)

Projekt adresowany jest do: osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (za wyjątkiem osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy), długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uzależnionych od alkoholu, uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, a także bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Preferowani będą następujący kandydaci / kandydatki:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi lub z niepełnosprawnością intelektualną;
  • kobiety powracające na rynek pracy;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wykluczenia;
  • osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
  • osoby zamieszkujące tereny rewitalizowane określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku, to jest obszar administracyjny miasta Woźniki.

Uwaga! Do CIS nie mogą przystąpić osoby, które pobierają jedno ze świadczeń: zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, emerytura, renta strukturalna, renta z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Osoba zainteresowana uczestnictwem w CIS powinna wypełnić formularz rekrutacyjny (do pobrania na dole strony) i złożyć go lub wysłać na jeden z poniższych adresów:

  • Centrum Intergracji Społecznej w Woźnikach, ul. Koziegłowska 2, 42-289 Woźniki
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woźnikach, ul. Rynek 6, 42-289 Woźniki
  • Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

Jeśli dana osoba spełnia kryteria uczestnictwa, zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną, która rozstrzygnie o kwalifikacji do projektu. Przewiduje się 12-miesięczny okres uczestnictwa w projekcie z zastrzeżeniem jego skrócenia lub przedłużenia maksymalnie o 6 miesięcy.

Do usług aktywnej integracji należą usługi o charakterze społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, oraz zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

Wsparcie dla każdego z uczestników/-czek jest udzielane na podstawie indywidualnego planu działania, zaś Uczestnicy/-czki korzystają z usług aktywnej integracji po podpisaniu indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego.

Więcej szczegółów na temat zasad rekrutacji i uczestnictwa w CIS znaleźć można w załączonym Regulaminie. Informacje można uzyskać także w biurze Centrum Integracji Społecznej, przy ul. Koziegłowskiej 2 w Woźnikach,  pod numerem tel. 34 3669929, 662663642 lub wysyłając e-mail: cis@wozniki.pl

Pliki do pobrania:

Formularz rekrutacyjny
Format: pdf, 736.59 kB
Oświadczenia
Format: pdf, 584.4 kB
Umowa uczestnictwa - wzór
Format: pdf, 465.46 kB
Indywidualny Plan Działania - wzór
Format: pdf, 714.86 kB
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa
Format: pdf, 891.05 kB
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.