Gmina Woźniki
Powróć do: Grunty na sprzedaż

Piasek, Czarny Las, Lubsza

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) Burmistrz Woźnik podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- działka nr 103/46,  km. 2, obręb Piasek o powierzchni 1,7250 ha,

zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00038824/8 Sądu Rejonowego w Lublińcu

Cena wywoławcza nieruchomości: 84 000,00zł brutto – nieruchomość rolna zwolniona z podatku vat

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Piasek, gminie Woźniki, powiat lubliniecki, przy drodze gruntowej, bocznej od ul. Wolności. Działka ma kształt trapezu położonego w osi północ-południe. Krótkim skośnym bokiem od północy przylega do drogi gruntowej. W ewidencji gruntów i budynków działka 103/46 posiada grunty orne o klasoużytku RIVa i RIVb. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w otoczeniu działek o podobnym stanie zagospodarowania, uprawianych rolniczo, a także terenów leśnych. Tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położone są od ul. Wolności. Dziełka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie doprowadzono do niej uzbrojenia.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- nieruchomość w skład której wchodzą działki nr 87, 88 i 89,  km. 4, obręb Lubsza, o łącznej powierzchni 6,1500 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00052445/1 Sądu Rejonowego w Lublińcu

Cena wywoławcza nieruchomości: 295 000,00zł brutto – nieruchomość rolna zwolniona z podatku vat

Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w miejscowości Lubsza, gminie Woźniki, powiat lubliniecki. Nieruchomość w skład której wchodzą działki nr 87, 88 i 89 położone na km 4, obręb Lubsza, w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek RIII. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą o nawierzchni gruntowej (tzw. droga polna) bez infrastruktury towarzyszącej. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona, nie doprowadzono do niej uzbrojenia. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie użytkowana jest rolniczo.

- działka nr 16/6,  km. 241-04, obręb Czarny Las o powierzchni 11,8783 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00018989/6 Sądu Rejonowego w Lublińcu

Cena wywoławcza nieruchomości: 380 000,00zł brutto – nieruchomość rolna zwolniona z podatku vat

Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży położona jest w sołectwie Czarny Las, gminie Woźniki, powiat lubliniecki. Działka 16/6  w ewidencji gruntów i budynków posiada klasoużytek LsIII. Nieruchomość stanowi las w typie siedliskowym – Bór Mieszany świeży. Drzewostan składa się głównie z dębu i sosny w wieku od 44 do 49 lat. Teren na którym znajduje się działka jest silnie pofałdowany z jarami i zagłębieniami po dawnych wyrobiskach. Przez działkę przepływa niewielki ciek wodny a w obniżeniu w środkowej części nieruchomości stagnująca woda. W otoczeniu od północnego zachodu pozostałości po rozebranych budynkach produkcyjnych i zabudowa mieszkaniowa. Od północy i południa działkę otaczają pola uprawne, od zachodu tereny leśne. Działka graniczy z dwoma drogami publicznymi o znaczeniu lokalnym. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się poza obszarem objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, stronie internetowej oraz w biuletynie informacji publicznej, przez okres 21 dni tj. do dnia 10.06.2022r. Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 815) mogą składać wnioski w tej sprawie do dnia 01.07.2022r.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.