Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 19 czerwca 2024
Imieniny: Gerwazy, Protazy, Julianna
pochmurno
18°C
Powróć do: Grunty na sprzedaż

Woźniki - PGR

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,poz. 713) art. 28 ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


Burmistrz Woźnik ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 313/36 położonej na k.m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki,  będącej własnością Gminy Woźniki 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 313/36 o powierzchni 2.1865 ha, położona na k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1L/00045787/8. 

Działka położona jest w województwie śląskim, powiat lubliniecki, miejscowość Woźniki, przy ul. Dworcowej (droga publiczna), do której posiada bezpośredni dostęp. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie nieregularnego wielokąta. Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Woźniki, posiada bardzo dobre położenie komunikacyjne, ponieważ usytuowana jest w pobliżu obwodnicy miasta Woźniki oraz autostrady A1 (ok. 2 km od zjazdu w Ligocie Woźnickiej). W obrębie działki istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, natomiast w jej pobliżu znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. W odległości ok. 400 m od przedmiotowej działki przebiega istniejąca sieć gazociągowa.

Po stronie południowej nieruchomości, wzdłuż rzeki Łana, w ramach rewitalizacji zubożonych terenów publicznych powstaje ciąg spacerowo-parkowy, teren odpoczynku i rekreacji.

 

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem obory, budynkiem stodoły, budynkiem  garażowym sprzętu rolniczego, budynkiem magazynu paszowego, budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkiem wagi – budynkiem socjalnym, ponadto na terenie nieruchomości znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa.

Do określenia wartości przyjęto powierzchnię użytkową zabudowy nieruchomości bez powierzchni użytkowej  budynku magazynu paszowego i budynku wagi- socjalnego, z uwagi na bardzo zły stan techniczny przedmiotowej zabudowy.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. działka nr 313/36 znajduje się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „E1”, „B1”, „K1”,  oznaczonym symbolami: U/P, U/ZP i ZP.

Tereny oznaczone w/w symbolami przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania:

U – usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomia, administracja, banki itp.

P – przemysł, składy, bazy

ZP- zieleń urządzona, parki, skwery

Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5731/wiadomosc/32305/uchwala_nr_234xxi2004_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_30_grudnia

Natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. teren nieruchomości położony jest w kompleksie oznaczonym symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

UWAGA!

Aktualnie trwają prace nad uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wprowadzą zmianę użytkowania przedmiotowego terenu na zabudowę mieszkaniową i usługową.

Na przedmiotowym terenie nie wyznaczono obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), w którym zastrzeżono na rzecz gminy prawo pierwokupu oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z art. 25 w/w ustawy.

Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25.02.2020r., natomiast drugi w dniu 31.07.2020r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W dniu 18.11.2020r. odbyły się pierwsze rokowania które również zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 967 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy zł). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie  i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic.

 

II rokowania odbędą się w dniu 21 kwietnia 2021r. o godzinie 11:00 w Sali 22 na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

  • Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ zgłoszenie do II rokowań na sprzedaż działki nr 313/36 ” w terminie do 16.04.2021r. do godziny 13:00 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11
  • Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 45 8279 1023 0204 6039 2002 0014 w terminie do 16 kwietnia 2021r. o tytule przelewu: „zaliczka- II rokowania na sprzedaż działki nr 313/36”. Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach),
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób zapłaty,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  • dowód wpłaty zaliczki.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, jest zaliczana na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań. 

Burmistrz Woźnik może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) rokowania odbędą się bez względu na liczbę uczestników, jeżeli wpłynie co najmniej jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku rokowań podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki i powinna wpłynąć najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (przed podpisaniem aktu notarialnego).

O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

W dniu 29.08.2019 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerami: (34) 36-69-921 lub (34) 36-69-919.

 

Woźniki, dnia 18.02.2021r.

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.