Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 lipca 2024
Imieniny: Jakub, Krzysztof, Walentyna
pochmurno
15°C
Powróć do: Grunty na sprzedaż

Działka w Czarnym Lesie na sprzedaż

Zapraszamy do przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki (0.1242 ha) w Czarnym Lesie. Cena wywoławcza 29 tys. zł. 

Na podstawie art. 28 ust. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021r. poz.11,234), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.)

BURMISTRZ WOŹNIK

zaprasza do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż następującej nieruchomości będącej własnością Gminy Woźniki oznaczonej jako:

- działka nr 143/3  k. m. 223-19 obręb Czarny Las o powierzchni 0.1242 ha,

zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00041715/5 Sądu Rejonowego w Lublińcu.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 29 000,00 zł

(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy zł)

WYSOKOŚĆ WADIUM : 3 000,00 zł

(słownie: trzy tysiące zł)

POSTĄPIENIE MINIMALNE: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Opis nieruchomości

Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży to nieruchomość gruntowa, niezabudowana. Działka o kształcie korzystnym, dająca możliwość racjonalnego zagospodarowania, porośnięta roślinnością zielną, częściowo zakrzaczona, nieużytkowana. Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w peryferyjnej części miejscowości Czarny Las z dojazdem drogą asfaltową w słabym stanie technicznym. W pasie drogowym  dostępna jest sieć wodociągowa i elektryczna (w pewnym oddaleniu od działek – niezbędna jest rozbudowa sieci). W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny rolne i nieużytkowane oraz pojedyncza zabudowa zagrodowa. Stan zagospodarowania otoczenia oceniono jako słaby. W odległości około 0,5 km od działki znajduje się hotel Pałac Czarny Las.

W oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr 305/XXIX/2001 z dnia 28.12.2001 r. nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w przeważającej części przeznaczona jest pod tereny zabudowy letniskowej (symbol UTL). Natomiast w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. na głębokości ok. 2,5m od ul. Czarny Las teren  leży na obszarze oznaczonym symbolem KDp- drogi powiatowe.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

 II przetarg na sprzedaż wyżej opisanej nieruchomości odbędzie się 23 czerwca 2021r. o godz. 11.00 w sali 22 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11.

 W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.

Wadium należy wpłacić na poniższe konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach do dnia  18.06.2021 r.: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 45 8279 1023 0204 6039 2002 0014 - w tytule „wadium – II przetarg na działkę nr 143/3 obręb Czarny Las”

Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

Uczestnicy II przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- w przypadku osoby fizycznej – dowód tożsamości lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

- w przypadku spółki cywilnej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników, stosowne pełnomocnictwa,

- w przypadku osób prawnych –aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Woźnik może odwołać przetarg w tej samej formie co ogłoszenie o przetargu. W przypadku uchylenia się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osobom, które przetargu nie wygrały, wadium zostanie zwrócone przelewem na konto nie później niż przed upływem trzech dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny zakupu nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Koszty sporządzenia umowy kupna-sprzedaży ponosi nabywca.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu podlega zapłacie jednorazowo i powinna wpłynąć na konto Gminy Woźniki na minimum dwa dni przed terminem  zawarcia umowy kupna  - sprzedaży.

W dniu 31.05.2021 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: (34) 36-69-921.

 

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu
Format: pdf, 974.97 kB
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Zamknij popupoferty nieruchomości