Gmina Woźniki
Powróć do: Sprawy społeczne

Profilaktyka uzależnień

Gwałtowne przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe, jakie dokonały się w XX wieku, doprowadziły do przeobrażeń w niemal każdej sferze życia społecznego przyczyniając się do przeobrażenia starych i powstawania nowych problemów społecznych. Niektórzy socjologowie twierdzą, iż współczesne społeczeństwo produkuje znacznie więcej problemów społecznych niż społeczeństwo tradycyjne.

Do problemów społecznych, które w ostatnich dekadach dają najwyraźniej znać o sobie w polskiej rzeczywistości należy zaliczyć: alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, ubóstwo, bezrobocie, przemoc, bezradność opiekuńczo-wychowawczą oraz wykluczenie społeczne. Każdy z tych problemów wymaga odmiennego podejścia i działań specjalistów.(...). Punktem wyjścia wszelkiej interwencji socjalnej jest diagnoza, będąca niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu zmian. Pomaga ona zidentyfikować negatywne, nieakceptowane zjawiska, a także niezaspokojone potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Na zlecenie Gminy Woźniki została zrealizowana diagnoza społeczna, mająca na celu ukazanie skali problemów uzależnień społecznych na terenie gminy. Zakres działań badawczych odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii:

zidentyfikowania problemów uzależnień wśródróżnych grup (dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców, sprzedawców),

zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe,

określenia skali oraz zakresu problemów uzależnień,

zidentyfikowania skutków występujących problemów,

pokazania rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub złagodzenie jej skutków.

Pełen raport  badań przeprowadzonych w 2018 roku znajduje się tutaj: Diagnoza problemów społecznych na terenie Miasta i Gminy Woźniki