Gmina Woźniki

Program Współpracy Gminy Woźniki z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi to dokument programowy, określający zasady polityki  realizowanej  przez Gminę Woźniki wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi jest  obowiązkiem  każdej  jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Zgodnie  z  art.  5a  ust.  3  ww.  ustawy,  organ  wykonawczy  jednostki samorządu terytorialnego (tu: Burmistrz Woźnik), nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu (tu: Rada Miejskaw Woźnikach) oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Niniejsze  sprawozdanie podlega również ocenie organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Woźniki, do końca września danego roku.