Gmina Woźniki

Stypendium i zasiłki szkolne

Stypendium szkolne i zasiłki szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać od 1 września danego roku.

Wnioski o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do 15 października danego roku.

Wszystkie sprawy związane ze stypendiami i zasiłkami szkolnymi załatwiane są w pokoju nr 3 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach. Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod nr. tel. (34) 361-01-81

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

  - uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o  uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

-  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w wyniku występowania w rodzinie takich okoliczności jak:  bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także jeżeli rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Formy pomocy

Pomoc materialna dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum może być przyznana w formie:

  1.  Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, obejmuje w szczególności pokrycie kosztów:

 • wyrównawczych zajęć edukacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • zajęć logopedycznych oraz innych  wynikających z realizacji pomocy,
 • psychologiczno-pedagogicznej,
 • udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych, w szczególności: nauka językówobcych, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowe(informatyczne), zajęcia sportowe,
 • udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzea, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na „ zieloną szkołę”, wyjazdy na basen ( zaświadczenie ze szkoły potwierdzające poniesienie wydatku podpisane przez dyrektora szkoły).

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

 • książek, w tym m.in. podręczniki, ćwiczenia szkolne odpowiednio do klasy, do której uczęszcza uczeń w  danym roku szkolnym, lektury szkolne, książki o charakterze edukacyjnym, prasa edukacyjna, książki do nauki języków obcych,
 • pomocy dydaktycznych ( m.in. słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice np. matematyczne, mapy, globusy,  mikroskopy, instrumenty szkolne tj. cymbałki, flet, trójkąty, talerze itp.)- 1 sztuka na cały rok szkolny na dziecko,
 • artykułów szkolno-papierniczych ( np. zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, kleje, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, nożyczki, taśma klejąca, korektor, przybory geometryczne, plastelina , modelina , piórnik),
 • tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, worka na obuwie  zmienne (1 sztuka na cały rok szkolny na dziecko),
 • stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego- maksymalnie 2 sztuki na rok szkolny ( po 1 sztuce na semestr na 1 dziecko), tj.: kostium gimnastyczny lub koszulka sportowa i spodenki sportowe, dres lub spodnie sportowe i bluza sportowa, obuwie sportowe typu adidasy, tenisówki i trampki, halówki lub obuwie zmienne (np. kapcie do chodzenia po szkole),
 • stroju na basen (kostium kąpielowy lub kąpielówki, klapki basenowe, czepek gumowy, okulary pływackie);
 • stroju galowego na akademie szkolne ( białej bluzki wizytowej i spódnicy wizytowej, koszuli wizytowej i  spodni wizytowych)- 1 sztuka na rok szkolny;
 • mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane zaświadczenie ze szkoły)- 1 sztuka na rok szkolny;
 •  stroju wymaganego na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach, jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem ze szkoły lub pracodawcy)- 2 sztuki na rok szkolny (po 1 sztuce na semestr na 1 dziecko);
 • komputera stacjonarnego (zakupionego w komplecie lub w częściach), laptopa, notebooka, tabletu,  oprogramowania systemowego, monitora, drukarki, skanera – 1 sztuka na rodzinę na rok szkolny (dostarczone oryginały faktur zostaną rozliczone  w okresie, na który przyznano stypendium);
 • klawiatury, myszy, mikrofon, słuchawek, głośników, nośników danych tj. pendriva, dysku zewnętrznego-1 sztuka na rodzinę na rok szkolny;
 • tuszy, tonerów do drukarek, papieru do drukarek;
 • komputerowych programów multimedialnych i edukacyjnych, multimedialnych
 • kursów językowych, kast video, płyt CD i DVD;
 • biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko -1 sztuka na rodzinę na rok szkolny;
 • okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze (faktura wystawiona na rodzica z adnotacją, jakiego  dziecka dotyczy)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny;
 • instrumentów muzycznych w przypadku uczniów uczęszczających na zajęcia muzyczne (poparte odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez instytucję organizującą naukę gry na instrumencie)- 1 sztuka na dziecko na rok szkolny;
 • pokrycie kosztów abonamentu internetowego w okresie wrzesień-czerwiec (pod warunkiem , że nie jest odliczony w zestawieniu rocznym PIT);
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów , obejmuje pokrycie kosztów:
 • opłaty za czesne, koszt dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej w transporcie lądowym - szynowym i kołowym imienne bilety miesięczne, opłata za zakwaterowanie w bursie lub internacie-za okres w którym realizowana jest nauka;

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub prawnego opiekuna.
 2. odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

 

Rozliczenie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Woźnikach przy ul. Rynek 6, 42-289 Woźniki

Wypłata przyznanego stypendium nastąpi  poprzez :

- refundację wcześniej  zapłaconych przez wnioskodawcę  oryginałów faktur i rachunków;

- regulowania rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług.

Każda faktura lub rachunek powinna być przyporządkowana jednemu uczniowi i zawierać na odwrocie adnotację sporządzoną i podpisaną przez rodzica, prawnego opiekuna o treści „dotyczy dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka)”

W przypadku, gdy:

 • wartość faktur lub rachunków przewyższy kwotę przyznanego stypendium – do zwrotu podlegać będzie kwota tylko do wysokości przyznanego decyzją świadczenia.
 • wartość faktur lub rachunków będzie niższa niż wysokość świadczenia – do zwrotu podlegać będzie kwota do wysokości rozliczonych faktur lub rachunków.

UWAGA!

 • faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia,
 • przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków,

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz.U. 2018 poz. 1457)

Uchwała Nr. 300/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Woźniki ze zmianami.

 

Wnioski należy składać na drukach

 1. wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
 2. wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.