Gmina Woźniki
Powróć do: Grunty na sprzedaż

Woźniki - PGR

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r.,poz. 713) art. 28 ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


Burmistrz Woźnik ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej – działki nr 313/36 położonej na k.m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki,  będącej własnością Gminy Woźniki 

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa - działka nr 313/36 o powierzchni 2.1865 ha, położona na k. m. 1-1 Woźniki Dwór, obręb Woźniki, dla której Sąd Rejonowy w Lublińcu prowadzi księgę wieczystą nr KW CZ1L/00045787/8. 

Działka położona jest w województwie śląskim, powiat lubliniecki, miejscowość Woźniki, przy ul. Dworcowej (droga publiczna), do której posiada bezpośredni dostęp. Teren działki jest płaski, częściowo ogrodzony, o kształcie nieregularnego wielokąta. Działka zlokalizowana jest w strefie śródmiejskiej miasta Woźniki, posiada bardzo dobre położenie komunikacyjne, ponieważ usytuowana jest w pobliżu obwodnicy miasta Woźniki oraz autostrady A1 (ok. 2 km od zjazdu w Ligocie Woźnickiej). W obrębie działki istnieje możliwość wykonania przyłącza do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej, natomiast w jej pobliżu znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej. W odległości ok. 400 m od przedmiotowej działki przebiega istniejąca sieć gazociągowa.

Po stronie południowej nieruchomości, wzdłuż rzeki Łana, w ramach rewitalizacji zubożonych terenów publicznych powstaje ciąg spacerowo-parkowy, teren odpoczynku i rekreacji.

 

Faktyczny sposób użytkowania nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem obory, budynkiem stodoły, budynkiem  garażowym sprzętu rolniczego, budynkiem magazynu paszowego, budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkiem wagi – budynkiem socjalnym, ponadto na terenie nieruchomości znajduje się nasłupowa stacja transformatorowa.

Do określenia wartości przyjęto powierzchnię użytkową zabudowy nieruchomości bez powierzchni użytkowej  budynku magazynu paszowego i budynku wagi- socjalnego, z uwagi na bardzo zły stan techniczny przedmiotowej zabudowy.

 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 234/XXI/2004 z dnia 30.12.2004 r. działka nr 313/36 znajduje się w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „E1”, „B1”, „K1”,  oznaczonym symbolami: U/P, U/ZP i ZP.

Tereny oznaczone w/w symbolami przeznacza się na następujące funkcje odnoszące się do zabudowy i zagospodarowania:

U – usługi handlowe, rzemieślnicze, gastronomia, administracja, banki itp.

P – przemysł, składy, bazy

ZP- zieleń urządzona, parki, skwery

Pełny tekst planu zagospodarowania przestrzennego znajduje się na stronie: http://www.bip.wozniki.pl/wiadomosci/5731/wiadomosc/32305/uchwala_nr_234xxi2004_rady_miejskiej_w_woznikach_z_dnia_30_grudnia

Natomiast w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Woźniki” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Woźnikach nr 73/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. teren nieruchomości położony jest w kompleksie oznaczonym symbolem MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa, w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

UWAGA!

Aktualnie trwają prace nad uchwaleniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego, które wprowadzą zmianę użytkowania przedmiotowego terenu na zabudowę mieszkaniową i usługową.

Na przedmiotowym terenie nie wyznaczono obszaru zdegradowanego ani obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.), w którym zastrzeżono na rzecz gminy prawo pierwokupu oraz nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z art. 25 w/w ustawy.

Termin zagospodarowania nieruchomości nie jest określony.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 25.02.2020r., natomiast drugi w dniu 31.07.2020r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

W dniu 18.11.2020r. odbyły się pierwsze rokowania które również zakończyły się wynikiem negatywnym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 967 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy zł). Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Wylicytowana cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem przebiegu granic. Nabywca we własnym zakresie  i na własny koszt może zlecić okazanie lub odtworzenie granic.

 

II rokowania odbędą się w dniu 21 kwietnia 2021r. o godzinie 11:00 w Sali 22 na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

  • Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ zgłoszenie do II rokowań na sprzedaż działki nr 313/36 ” w terminie do 16.04.2021r. do godziny 13:00 na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Woźnikach przy ul. Rynek 11
  • Wpłacenie zaliczki w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach – Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy Myszków O/Woźniki nr: 45 8279 1023 0204 6039 2002 0014 w terminie do 16 kwietnia 2021r. o tytule przelewu: „zaliczka- II rokowania na sprzedaż działki nr 313/36”. Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Miejskiego w Woźnikach.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach),
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób zapłaty,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  • dowód wpłaty zaliczki.

 

Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania, jest zaliczana na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań. 

Burmistrz Woźnik może odwołać ogłoszone rokowania jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) rokowania odbędą się bez względu na liczbę uczestników, jeżeli wpłynie co najmniej jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. Koszty sporządzenia umowy kupna- sprzedaży ponosi nabywca.

Cena uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w wyniku rokowań podlega zapłacie jednorazowo, na konto Gminy Woźniki i powinna wpłynąć najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (przed podpisaniem aktu notarialnego).

O terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań. Zaliczka nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

W dniu 29.08.2019 r. bezskutecznie upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Woźnikach, Referacie Nieruchomości, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerami: (34) 36-69-921 lub (34) 36-69-919.

 

Woźniki, dnia 18.02.2021r.