Gmina Woźniki

Zasady działania

Centrum prowadzi reintegrację zawodową na różnych polach, zarówno poprzez przyuczenie do zawodu, jak i możliwość przekwalifikowania, podwyższenia kwalifikacji na specjalistycznych kursach lub wsparcie w razie podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W ramach aktywizacji zawodowej zajęcia odbywać się będą przez 4 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie w jednej z dwu pracowni: gospodarczo-porządkowej lub administracyjno-biurowej. Piąty dzień przeznaczony zostanie na reintegrację społeczną. Uczestnicy pracują pod nadzorem instruktorów zawodu w grupach max. 10-osobowych w celu nabycia umiejętności zawodowych. Możliwe jest także – w zależności od potrzeb i predyspozycji klientów CIS – rozszerzanie działalności o nowe pracownie lub kierowanie uczestników na zajęcia do tzw. pracowni zewnętrznych np. w jednostkach organizacyjnych gminy. Uczestnikom przysługuje  ubranie robocze, przeszkolenie w zakresie BHP, w razie potrzeby zwrot kosztów dojazdu środkami transportu publicznego, a także jeden posiłek regenracyjny dziennie w trakcie zajęć. Można także uzyskać premię motywacyjną oraz premię szkoleniową.

Dodatkowo, w ramach reintegracji społecznej, CIS oferuje swoim uczestnikom wiązkę usług wykonywanych przez wykwalifikowaną kadrę, obejmujących: warsztaty psychologiczno-motywacyjne, edukację ogólną, doradztwo zawodowe, grupy wsparcia, poradnictwo i zajęcia integrujące. Uczestnictwo w CIS trwa średnio 12 miesięcy (z możliwością skrócenia i wydłużenia o 6 miesięcy). W tym czasie każdy czynny uczestnik otrzymuje co miesiąc świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych wraz z opłaceniem składek zdrowotnych i społecznych. W pierwszym miesiącu próbnym świadczenie wynosi połowę tej kwoty.