Gmina Woźniki
Powróć do: Mieszkaniec

Organizacje pozarządowe

Jedną z metod kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz poprawy jakości życia mieszkańców jest budowanie harmonijnej i partnerskiej współpracy  pomiędzy samorządem a organizacjami sektora społecznego.

Celem Gminy Woźniki jako sektora publicznego jest:

1) włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz kształtowanie polityki społecznej Gminy;

2) zwiększenie aktywności mieszkańców, stworzenie warunków do powstawania inicjatyw społecznych i budowania struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnej;

3) pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców poprzez trafne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym;

4) innowacyjność w wykonywaniu zadań publicznych oraz poprawa efektywności i konkurencyjności działań na rzecz mieszkańców;

5) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za lokalną wspólnotę i swoje otoczenie społeczne;

6) integracja członków organizacji realizujących zadania publiczne.

Współpraca Gminy z organizacjami może mieć charakter finansowy - poprzez wspieranie lub powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na  ich realizację - i pozafinansowy, m.in. poprzez wsparcie merytoryczne organizacji w postaci: szkoleń, konsultacji, konferencji czy udostępniania pomieszczeń organizacjom niedysponującym własnym lokalem, na siedzibę bądź w celu odbywania spotkań, narad, zajęć.

Najczęstszą formą współpracy w Gminie Woźniki jest udzielanie dotacji.