Gmina Woźniki
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Woźnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wozniki.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:
Wyłączenia ustawowe obejmują:
- multimedia nadawane na żywo,
- multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.,
- dokumenty tekstowe i tekstowo - graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego,
- mapy oraz mapy interaktywne, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo,
- treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:
1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Jarosz-Wawrzyńczak, sekretarz@wozniki.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 366 99 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków: TAK 

Likwidacja progu do budynku Urzędu, uniemożliwiającego wjazd osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Ponadto w Urzędzie Miejskim w Woźnikach działa usługa ,,Mobilny Urząd" skierowana do mieszkańców z ograniczeniami w poruszaniu się. Z usług „Mobilnego Urzędu" mogą korzystać mieszkańcy Gminy Woźniki, którzy z powodu niepełnosprawności lub wieku mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w siedzibie Urzędu Miejskiego w Woźnikach. Osoby te mogą zgłaszać potrzebę załatwienia danej sprawy telefonicznie. 

Dostosowanie korytarzy: TAK 

Na parterze Urzędu Miejskiego w Woźnikach (w holu) został zamontowany monitor dostosowany do osób słabowidzących z odpowiednim kontrastem i dużą czcionką. W holu znajduje się również plan tyflograficzny oraz tabliczki z oznaczeniem w alfabecie Brajla z systemem NFC. 

Dostosowanie schodów: TAK 

Na schodach prowadzących na piętro budynku zamontowano antypoślizgowe nakładki na schody oraz nakładki na poręcze z oznaczeniami w alfabecie Brajla. 

Dostosowanie wind: brak

Dostępność pochylni: brak

Dostępność platform: TAK 

Na wejściu do Urzędu Miejskiego w Woźnikach zamontowano platformę przyschodową.

Dostępność informacji głosowych: TAK 

W holu Urzędu uruchomiono stanowisko do obsługi osób niepełnosprawnych z systemem łączności (interkom)

Dostępność pętli indukcyjnych:

W Urzędzie Miejskim w Woźnikach istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. Znajduje się ona na parterze w Biurze podawczym. W Biurze znajdują się także piktogramy informujące o pętli indukcyjnej.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848