Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 12 kwietnia 2024
Imieniny: Juliusz, Zenon, Wiktor
pochmurno
13°C

Stypendium i zasiłek szkolny - nabór wniosków

W nowym roku szkolnym 2023/2024 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (MGOPS) rozpoczyna nabór wniosków uprawniających do wypłaty stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

 W roku szkolnym 2023/2024 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej można uzyskać następujące świadczenia dla uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej:

STYPENDIUM SZKOLNE
ZASIŁEK SZKOLNY
 Zasady udzielania w/w świadczeń:

PRAWO KORZYSTANIA Z JEDNEGO ŚWIADCZENIA NIE WYKLUCZA MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH KRYTERIÓW.

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń stale zamieszkujący teren Gminy Woźniki znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

(Art. 90 d  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są uczniowie szkół:

publicznych i niepublicznych;
niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych
oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie https://mgops_wozniki.bip.gov.pl/ w zakładce  STYPENDIA  w MGOPS lub w sekretariacie szkoły.
Zaświadczenie o wysokości:
dochodu netto za miesiąc sierpień 2023 r. z zakładu pracy
renty/emerytury (odcinek renty/emerytury)
alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja z MGOPS – funduszu alimentacyjnego),
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
Zaświadczenie lub decyzja z MGOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych z urzędu gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz. 1296)
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w 2022 r. lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych),
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne),
Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wydane przez szkołę lub potwierdzenie na wniosku,
Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.  

Miejsce złożenia dokumentów :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 1

Termin składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 1 do 15 września 2023 r. w przypadku uczniów szkół podstawowych i  ponadpodstawowych.

Do 15 października 2023 r. w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich  kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Dodatkowe informacje:

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych , jak również szkół ponadpodstawowych, słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczny dochód nie może przekraczać 600 zł netto na osobę w rodzinie.
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; dotyczy takich zajęć jak: nauka języków obcych, kursy komputerowe, nauka gry na instrumencie, zajęcia na basenie, itp,
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; dotyczy: zakupu podręczników, słowników, atlasów, programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, przyborów szkolnych, stroju sportowego, obuwia sportowego, obuwia na zmianę, itp.
W przypadku udzielania stypendium w w/w formach wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania imiennych rachunków i faktur, które umożliwią rozliczenie stypendium.
W roku szkolnym 2023/2024 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:
zakup podręczników od czerwca 2023 r.,
pozostałe materiały szkolne od lipca 2023 r. do czerwca 2024 r. – według wykazu wydatków kwalifikowanych,
abonament internetowy od września 2023 r. do czerwca 2024 r.
bilety za dojazdy do szkoły od września 2023 r. do czerwca 2024 r.
Realizacja wypłaty stypendium nastąpi po otrzymaniu przez gminę środków finansowych od wojewody śląskiego.
Warunkiem wypłaty stypendium jest wcześniejsze okazanie rachunków potwierdzających poniesione wydatki !!!!

Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.
(Art. 90 o  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

Stypendium i zasiłek szkolny przysługuje także dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

Zasiłek szkolny

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
(Art. 90 e  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty)

 Wymagane dokumenty :

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego – do pobrania na stronie https://mgops_wozniki.bip.gov.pl/ w zakładce  STYPENDIA  w MGOPS lub w sekretariacie szkoły.
Zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające status ucznia.
Inne dokumenty uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego.
Miejsce złożenia dokumentów :

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 1

Dodatkowe informacje :

Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż na dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
O przyznanie zasiłku szkolnego mogą ubiegać się zarówno uczniowie szkół podstawowych jak również szkół ponadpodstawowych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.