Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 kwietnia 2024
Imieniny: Julianna, Justyna, Walerian
pochmurno
13°C

Wybory samorządowe 2024. Kiedy głosowanie i kogo wybieramy?

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. W tym dniu lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do godziny 21.00. 

Wybierać będziemy Burmistrza Woźnik, radnych do Rady Miejskiej w Woźnikach, radnych do Rady Powiatu w Lublińcu oraz radnych do Sejmiku Województwa Śląskiego.

Wybory samorządowe 2024: Kto może głosować?

Mieszkańcy Gminy Woźniki mogą głosować pod warunkiem, że: 

- najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,

- stale zamieszkują i są ujęci w stałym obwodzie głosowania na obszarze gminy Woźniki, powiatu lublinieckiego lub województwa śląskiego, na których organy będą mogli oddać głos,

- nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie zostali pozbawieni praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

- nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu.

Wybory samorządowe 2024: Warunki udziału w głosowaniu

Głosowanie w wyborach samorządowych odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Wyborcy głosują w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca ich stałego zamieszkania (ujęcia w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców), za wyjątkiem osób przebywających w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych (te osoby zostaną wpisane do spisu wyborców w ww. jednostkach,  a skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania).

Mieszkańcy Gminy Woźniki zameldowani na pobyt stały będą ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

Mieszkańcy Gminy Woźniki mający wyłącznie meldunek na pobyt czasowy, nie zostaną ujęci w żadnym spisie wyborców. 

Mieszkańcy Gminy Woźniki, którzy złożyli wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w innym miejscu niż adres stałego zameldowania, będą ujęci w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu  zamieszkania.

W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania, by oddać głos w dowolnej komisji. Nie można również zmienić jednorazowo obwodu głosowania.

Poniżej podział Gminy Woźniki na obwody głosowania ze wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych:

Poniżej podział Gminy Woźniki na obwody głosowania ze wskazaniem siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wybory samorządowe 2024: Czy można zagłosować poza miejscem zameldowania na pobyt stały?

 W przypadku mieszkańców, którzy przebywają w Gminie Woźniki, ale nie są zameldowani na pobyt stały, istnieje możliwość głosowania na lokalną listę. W takim przypadku muszą oni złożyć do Burmistrza Woźnik pisemny wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców w innym miejscu niż adres stałego zameldowania(w Urzędzie Miejskim w Woźnikach lub przez epuap). We wniosku trzeba udowodnić, że mieszka się w danym obwodzie głosowania, np. załączając do niego umowę najmu mieszkania lub imienną korespondencję wpływającą pod dany adres w gminie. Burmistrz ma 5 dni na wydanie decyzji o ujęciu w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla adresu  zamieszkania. 

Wybory samorządowe 2024: Czy można głosować za granicą?

Ponieważ ideą wyborów samorządowych jest oddanie głosu w miejscu stałego zamieszkania, nie jest możliwe głosowanie za granicą. W tych wyborach nie organizuje się komisji poza granicami kraju. 

Wybory samorządowe 2024: Głosowanie korespondencyjne

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:

- jest osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnoprawności;

- najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat;

- w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do 25 marca 2024 r. 

Miejsce zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Ustnie lub pisemnie u komisarza wyborczego w Częstochowie.  Odpowiedni wniosek można zgłosić także przez Internet. Do zgłoszenia składanego przez wyborcę niepełnosprawnego należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Wyborca niepełnosprawny może także zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braillea.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO:

Wyborca nie później niż 6. dnia  przed dniem wyborów otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony przez przedstawiciela Poczty Polskiej wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji otrzyma pakiet wyborczy nie później niż 2. dnia przed dniem wyborów.

W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty do głosowania, koperta na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braillea.

Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, następnie karty umieszcza w kopercie z napisem „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę zakleja. Zaklejoną kopertę należy włożyć do koperty zwrotnej zaadresowanej do obwodowej komisji wyborczej. Następnie należy wypełnić i podpisać oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu i również umieścić je w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną należy zakleić i przekazać przedstawicielowi Poczty Polskiej. Odbiór koperty następuje za pokwitowaniem najpóźniej w:

1)      dniu wyborów, jeśli wyborca w momencie doręczenia pakietu wyborczego zgłosił potrzebę jej odbioru, pod adresem wskazanym przez wyborcę;

2)      przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów – w placówce Poczty Polskiej na obszarze gminy;

3)      trzecim dniu roboczym poprzedzającym dzień wyborów w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Wyborcy mogą w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej. 

Głosować korespondencyjnie nie mogą wyborcy, którzy  udzielili pełnomocnictwa do głosowania.

Wybory samorządowe 2024: Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy z racji wieku (najpóźniej w dniu głosowania ukończone 60 lat) lub niepełnosprawności (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) nie mogą samodzielnie udać się w dniu wyborów do lokalu wyborczego.

Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przez pełnomocnika

Zamiar głosowania przez pełnomocnika należy zgłosić do 29 marca 2024 r. 

Miejsce zgłoszenia zamiaru głosowania przez pełnomocnika

Ustnie lub pisemnie w Urzędzie Miejskim w Woźnikach. Do wniosku należy dołączyć:

- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa;

- kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności tylko w przypadku jeśli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat. 

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

- osoba wchodząca w skład komisji obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

- mąż zaufania;

- obserwator społeczny;

- osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

1)      tylko od jednej osoby lub

2)      od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babcia, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika do głosowania.

Pełnomocnictwa udziela się przed burmistrzem lub przed upoważnionym przez burmistrza pracownikiem urzędu. 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenia w innym miejscu na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje i jest ujęty w stałym obwodzie głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa poprzez: złożenia najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia burmistrzowi lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania w godzinach 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. 

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwa do głosowania nie może udzielić osoba, która zgłosiła zamiar głosowania korespondencyjnego.

Wybory samorządowe 2024: Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnoprawnych 

Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. 

W wyborach samorządowych wniosek o zmianę miejsca zamieszkania może dotyczyć wyłącznie lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w okręgu wyborczym właściwym dla adresu, pod którym wyborca ujęty jest w stałym obwodzie głosowania. Jedynie w przypadku, gdy w tym okręgu wyborczym nie ma takiego lokalu wyborczego, wniosek może dotyczyć lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych położonego w innym okręgu wyborczym. 

Wybory samorządowe 2024: Transport do lokali wyborczych

Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1)      miejsca zamieszkania, pod którym są ujęci w spisie wyborców

2)      lokalu wyborczego, do miejsca, w którym rozpoczęli podróż, czyli do tzw. „transportu powrotnego. 

Transport zapewnia burmistrz gminy, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego powinien zostać zgłoszony burmistrzowi do 29.03.2024 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Wybory samorządowe 2024: Gdzie sprawdzić czy jesteś na liście wyborców?

Jeżeli masz wątpliwości czy możesz zagłosować w Gminie Woźniki przyjdź do Urzędu Miejskiego w Woźnikach, parter, pokój nr 5 lub pok. nr 6.

Poznaj usługę Wybory           

To doskonałe rozwiązanie, gdy nie masz pewności, gdzie zagłosujesz i chcesz to szybko sprawdzić. Dzięki tej usłudze dowiesz się wszystkiego o swoim udziale w wyborach.

W aplikacji mObywatel łatwo sprawdzisz informacje o:

- swoich prawach wyborczych,
- zbliżających się wyborach (terminie i rodzaju wyborów),
- swoim miejscu głosowania (numerze obwodu i adresie siedziby obwodowej komisji wyborczej),
- swoich pozostałych danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
Dodatkowo, jeśli chcesz jednorazowo zmienić miejsce głosowania, z aplikacji łatwo przejdziesz do odpowiedniego wniosku. Szczegóły znajdziesz na stronie gov.pl. Pamiętaj, że jest to opcja niedostępna w przypadku wyborów samorządowych.

Informacje z usługi Wybory znajdziesz również na stronie mObywatel.gov.pl pod nazwą Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.